§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Sklep internetowy Overcez dostępny pod adresem internetowym www.overcez.pl, prowadzony jest przez Cezarego Jarzynę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Overcez Cezary Jarzyna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8571930564, REGON: 388122685.

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

DEFINICJE LEGALNE

1.Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Overcez, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8571930564, REGON: 388122685.

3.Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

4.Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.overcez.pl

7.Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8.Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

9.Koszyk Produktów – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.

10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Przedmiotem sprzedaży są rzeczy kolekcjonerskie i używane.

11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12. Polityka Prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Klientów, prawa Klientów i obowiązki Administratora Danych, które znajdują się na stronie internetowej Sprzedającego.

13. Prawo Konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 827 z p. zm.)

14. Regulamin – niniejszy dokument.

15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sprzedającego określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy i płatności, miejsce dostarczenia rzeczy, dane Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

16. Dane osobowe: dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679

17. Przeznaczenie produktu: Jest to określony przez sprzedawcę zakres wykorzystania lub zastosowania produktu.

§3

KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres e-mail Sprzedawcy: overcezkontakt@gmail.com

2. Profil na Instagramie Sprzedawcy: @overcez

3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail oraz konta na platformach społecznościowych.

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail oraz wiadomość prywatną na Instagramie 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§4

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, Klient winien korzystać z:

a. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

b. Jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Firefox, Safari, Google Chrome, Opera

c. Włączonej obsługi plików cookies

d. Aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

§5

WARUNKI OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Składanie zamówień możliwe jest po podaniu adresu e-mail, niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia oraz akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto.

5. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu 365 dni w roku, 24h na dobę.

§5A

WYSZUKIWANIE ORAZ FILTRACJI PRODUKTÓW

1.Kupujący ma prawo dokonać filtracji produktów podczas ich wyszukiwania, poprzez kliknięcie w zakładkę „SORTUJ WEDŁUG”.

2.Kupujący ma prawo skorzystać z następujących filtrów.

a.Polecamy: Oznacza filtrację na podstawie ilości indywidualnych odwiedzin strony z danym produktem oraz ilości sprzedanych par w okresie ostatniego miesiąca

b.Nowości: Oznacza filtrację na podstawie daty dodania produktu na stronę

c.Cena od najniższej do najwyższej: Oznacza filtrację na podstawie ceny podanej w walucie PLN stanowiącej kwotę brutto.

d.Cena od najwyższej do najniższej: Oznacza filtrację na podstawie ceny podanej w walucie PLN stanowiącej kwotę brutto..

e.Nazwa od A do Z: Oznacza filtrację na podstawie nazwy produktu, alfabetycznie.

f.Nazwa od Z do A: Oznacza filtrację na podstawie nazwy produktu, alfabetycznie.

3.Filtrem domyślnym zastosowanym po kliknięciu w ALL jest filtr „Nowości”

§5B

PRZEZNACZENIE PRODUKTU ORAZ ZASADY UŻYTKOWANIA

1.Poprzez przeznaczenie produktu rozumie się określonego przez sprzedawcę zakres wykorzystania produktu, który będzie się różnił w zależności od modelu.

2.Niezastosowanie się do zakresu przeznaczenia produktu oraz zasad właściwego użytkowania wskazanych przez sprzedawcę może spowodować wystąpienie szkód mechanicznych niepodlegających gwarancji.

§5C

POJĘCIA WYKORZYSTYWANE NA STRONIE

1.Sprzedawca na stronie korzysta z poniższych znaków, pojęć oraz symboli mających określone znaczenie. Zalicza się do nich poniższe:

a.„NA ZAMÓWIENIE” – produkt, który zyskuje na popularności

b.„WYPRZEDAŻ – produkt, który jest na wyprzedaży

§5D

PROMOCJE ORAZ WYPRZEDAŻE.

1.W każdej ofercie zaliczającej się do promocji lub wyprzedaży sprzedawca zawrze informacje dotyczącą stosowania wcześniejszej ceny przez sprzedawcę na dany produkt.

2.Wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez sprzedawcę w okresie 30 dni przed zastosowaniem obniżki

3.Jeżeli od zastosowania obniżki na produkt a dniem wstawienia produktu na stronę nie minęło 30 dni, to niezmiennie mają zastosowanie postanowienia ptk. 2.

§ 6

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Aby złożyć Zamówienie należy:

1. Wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

2. Wybrać „Do kasy” jeśli wybór produktów został zakończony. W przypadku wyboru większej ilości produktów Klient może kontynuować zakupy dodając je kolejno do Koszyka Produktów. Należy wybrać opcję „Do kasy” kiedy w Koszyku Produktów znajduje się pożądana przez Klienta ilość produktów.

3. Wpisać adres e-mail w przeznaczonym do tego polu.

4. Zaakceptować „Zasady i warunki” poniżej pola adresu e-mail.

5. Kliknąć „Zamawiam”, następnie podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu.

6. Wybrać formę wysyłki (sposób dostarczenia Produktu), następnie po kontynuacji zapoznać się z Informacjami o płatności i wybrać sposób zapłaty za zamówienie.

7. Kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, co jest równoznaczne ze związaniem się umową przez Konsumenta.

8. W zależności od wybranego sposobu płatności należy opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt. 3.

§ 7

OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska DPD

b. Przesyłka do paczkomatu Inpost 24/7

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy

b. Płatność za pomocą bramki płatniczej Tpay

§7A

OPINIIE

1.Uprawnionym do wystawienia opinii dotyczącej sklepu jest tylko osoba, która dokonała zakupu.

2.Uprawnionym do wydania komentarza lub opinii o konkretnym produkcie jest osoba, która dokonała zakupu tegoż produktu.

3.Sprzedawca dokonuje weryfikacji prawdziwości opinii oraz komentarzy określony w punkcie 1 i 2 na podstawie danych osobowych uzyskach podczas zawarcia umowy.

§ 8

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 (słownie: trzech) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub karty płatniczej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5. Produkt zostanie wysłany do Klienta przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku wyboru przez Klienta Produktu „na zamówienie”, Produkt będzie wysłany do Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do wysyłki Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy:

Cezary Jarzyna OVERCEZ z siedzibą w Lisowie 22, 72-310 Płoty

Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Prawo do odstąpienia od umowy Konsument może wykonać tylko i wyłącznie, gdy z Produktu nie zostały zdjęte oryginalne metki oraz tzw. „plomba higieniczna” zapewniająca możliwość ponownej sprzedaży Produktu, zgodnie z art. 38 pkt 5 Prawa konsumenckiego, na co Konsument niniejszym wyraża zgodę. Nawet w przypadku nie zdjęcia tzw. ,,plomby higienicznej” Produkt musi pozostać w wersji nienaruszonej, by Odstąpienie od umowy było zasadne. Na pojęcie Produktu zalicza się całość Produktów jakie otrzymał Konsument przy zakupie, oznacza to, że Produktem jest nie tylko zakupione obuwie, ale także opakowanie i wszelkie dodatki które zostały zawarte jako Produkt lub box. Do Produktu/boxu nie zalicza się opakowanie firmy kurierskiej. Po wykryciu uszkodzeń zawartych w niniejszym ustępie, Konsument może odstąpić od umowy tylko za wyraźną zgodą Sprzedającego.

§ 10

REKLAMACJE

1. Umową Sprzedaży objęte są kolekcjonerskie i używane Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. W reklamacji należy zawrzeć m.in. nr Zamówienia, zwięzły opis wady, okoliczności (w tym dokładną datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Klienta do nadesłania zakupionego przez niego Produktu, aby móc w pełni rozpatrzyć reklamację.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. Sprzedający ma prawo nie uznać reklamacji w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania Produktu przez Klienta lub osoby trzecie. O końcowym uznaniu lub odrzuceniu reklamacji decyduje Sprzedający. Sprzedający zobowiązany jest w wyjaśnieniu odrzucenia reklamacji wskazać jej powód.

§ 11

DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych Osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Cezary Jarzyna OVERCEZ.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Dane potrzebne są w szczególności do:

a. zawarcia Umowy

b. złożenia Zamówienia

c. dokonania rozliczeń

d. dostarczenia zamówionego Produktu

e. korzystania ze wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy).

f. weryfikacji komentarzy i opinii określonych w §7a

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub przesyłką do paczkomatu Inpost, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Tpay lub PayPal lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Brak akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sprzedającego.

4. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk – zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

Załączniki do pobrania:

 

1. Zwrot

2. Wymiana

3. Reklamacja

 

REGULAMIN SKLEPU

INTERNETOWEGO OVERCEZ

Kategorie butów

Pozostałe kategorie

OVERCEZ NIP 8571930564

Nasza firma jest legalnie zarejestrowanym podmiotem gospodarczym działającym w Polsce. Wszystkie produkty są w 100% oryginalne. Wszystkie produkty pochodzą z bezpiecznego źródła, współpracujemy z zaufaną siecią dostawców detalicznych i prywatnych, jak również ze sprawdzonymi sklepami.

O nas

Informacje

Znajdź nas

Skontaktuj się

OVERCEZ 2023 ©

Metody płatności

Metody dostawy

Certyfikat SSL

OVERCEZKONTAKT@GMAIL.COM

Metody 

Metody płatności